Program MM2H

Program Malaysia Rumah Kedua Ku dipromosikan oleh Kerajaan Malaysia bagi membenarkan rakyat asing yang memenuhi criteria tertentu untuk menetap di Malaysia selama mungkin dengan menggunakan pas lawatan sosial kemasukan pelbagai. Pas lawatan sosial tersebut pada mulanya adalah untuk tempoh sepuluh (10) tahun dan boleh diperbaharui. Rakyat asing yang telah berkahwin dengan rakyat Malaysia tidak layak dan perlu memohon permit pasangan.


KELAYAKAN

Ia terbuka kepada rakyat negara-negara yang diktiraf oleh Malaysia, tanpa mengira bangsa, agama, jantina dan umur. Program tersebut membenarkan pemohon-pemohon membawa bersama pasangan, ibubapa yang berumur lebih daripada 60 tahun dan anak-anak yang belum berkahwin berumur di bawah 21 tahun sebagai tanggungan. Di dalam program ini, rakyat asing yang berkahwin dengan rakyat Malaysia dan ekspatriat yang ingin bersara di Malaysia selepas tempoh Pas Pekerjaan mereka tamat juga layak memohon untuk menetap di Malaysia.

Para pemohon dibenarkan membawa bersama pasangan, anak-anak yang belum berkahwin berumur di bawah 21 tahun dan ibubapa yang berumur lebih daripada 60 tahun sebagai tanggungan.

Program Malaysia Rumah Kedua ku memperuntukkan kepada pemegang-pemegang visa satu pas lawatan sosial kemasukan pelbagai, jangka masa sepuluh tahun dan boleh diperbaharui. Berikut disenaraikan terma dan syarat serta kelebihan lain untuk pemegang-pemegang visa.

KELAYAKAN KEWANGAN
Pemohon-pemohon adalah diharapkan memiliki kewangan yang mencukupi untuk menanggung diri mereka sendiri untuk program ini di Malaysia.

Semasa permohonan :
 • Pemohon-pemohon berumur 50 tahun ke bawah perlu menunjukkan pengesahan aset cair bernilai minimum RM500,000 dan pendapatan luar pesisir sebanyak RM10,000 sebulan.
 • Pemohon-pemohon berumur 50 tahun dan ke atas perlu menyertakan bersama pengesahan kewangan bernilai RM350,000 untuk aset cair dan pendapatan luar pesisir RM10,000 sebulan. Bagi mereka yang telah bersara, mereka perlu menunjukkan pengesahan penerimaan pencen daripada dana yang diluluskan kerajaan bernilai RM10,000 sebulan.
 • Pemohon-pemohon baru yang membeli hartanah bernilai sekurang-kurangnya RM 1 juta adalah layak untuk membayar jumlah deposit tetap yang rendah atas persetujuan.

LAPORAN PERUBATAN
Semua pemohon dan tanggungan mereka perlu menyerahkan laporan perubatan yang disahkan oleh mana-mana hospital swasta atau klinik berdaftar di Malaysia,

INSURAN PERUBATAN
Pemohon yang diluluskan dan tanggungan mereka mestilah mempunyai insuran perlindungan perubatan yang disahkan dan digunapakai di Malaysia, daripada mana-mana syarikat Insurans.

Bagaimanapun, pengecualian mungkin diberikan kepada peserta-peserta yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan insuran perubatan disebabkan oleh umur mereka dan syarat perubatan.

BON SEKURITI
Permohonan secara langsung sahaja

Pemohon-pemohon yang memohon secara langsung perlu memenuhi syarat bon sekuriti. Sila rujuk kepada Bon Peribadi untuk bayaran setiap seorang bergantung pada warganegara, lingkungan dari RM200-2000.00.

BON PERIBADI
Hanya untuk permohonan secara langsung.

Pemohon-pemohon yang membuat permohonan secara langsung perlu memenuhi syarat bon sekuriti. Sila rujuk Bon Persendirian untuk kadar bagi setiap seorang warganegara, iaitu antara RM200-RM2000.

 

BON PERSENDIRIAN
Permohonan melalui ejen.

Organisasi berlesen perlu menyediakan bon persendirian untuk pelanggan mereka yang telah diluluskan di bawah program MM2H.

SEMASA PERSETUJUAN
Pemohon-pemohon yang berjaya perlu memenuhi kriteria kewangan berikut semasa penerimaan ’surat kelulusan bersyarat’ daripada Jabatan Imigresen Malaysia.

Semasa kelulusan: berumur 50 tahun ke bawah

 • Membuka akaun simpanan tetap RM300,000.00.
 • Selepas tempoh setahun, peserta boleh mengeluarkan sehingga RM150,000.00 untuk perbelanjaan yang diluluskan berkaitan dengan pembelian rumah, pendidikan untuk anak-anak di Malaysia dan tujuan perubatan.
 • Mesti mengekalkan baki minimum RM150,000.00 dari tahun kedua berikutnya dan selama menetap di Malaysia di bawah program ini.

Pemohon diluluskan yang membeli dan memiliki hartanah di Malaysia yang bernilai RM1 juta dan ke atas boleh menyertakan bersama keperluan asas deposit tetap bernilai RM150,000 dengan syarat bahawa hartanah tersebut telah dibayar sepenuhnya dan dokumen pemilikan seperti geran dan hak milik tanah telah dikeluarkan. Jumlah ini tidak boleh dikeluarkan sehingga peserta membuat keputusan untuk menamatkan penyertaannya di dalam program MM2H.

 • Selepas kelulusan: berumur 50 tahun dan ke atas
 • Boleh memilih sama ada:
  - Membuka akaun deposit tetap bernilai RM150,000.00 ; ATAU
  - Menunjukkan pengesahan dana pencen yang diluluskan kerajaan bernilai RM10,000
 • Selepas tempoh setahun, peserta yang memenuhi kriteria deposit tetap boleh mengeluarkan sehingga RM50,000.00 untuk perbelanjaan yang diluluskan berkaitan dengan pembelian rumah, pendidikan untuk anak-anak di Malaysia dan tujuan perubatan.
 • Pemohon mesti mengekalkan baki minimum bernilai RM100,000.00 dari dua tahun berikutnya dan selama dia menetap di Malaysia di bawah program ini.

Pemohon diluluskan yang membeli dan memiliki hartanah di Malaysia yang bernilai RM1 juta dan ke atas boleh menyertakan bersama keperluan asas deposit tetap bernilai RM100,000 dengan syarat bahawa hartanah tersebut telah dibayar sepenuhnya dan dokumen pemilikan seperti geran dan hak milik tanah telah dikeluarkan. Jumlah ini tidak boleh dikeluarkan sehingga peserta membuat keputusan untuk menamatkan penyertaannya di dalam program MM2H.

CUKAI
Pemohon-pemohon yang berjaya terikat kepada polisi, sistem dan peraturan pencukaian negara ini. Walau bagaimanapun, pendapatan luar negara mereka tidak akan dikenakan cukai di Malaysia.

PEMERIKSAAN KESELAMATAN
Kelulusan diberikan tertakluk kepada pemeriksaan keselamatan menyeluruh yang dilakukan oleh Polis Diraja Malaysia

SEKATAN
Pemohon-pemohon yang berjaya dilarang SAMA SEKALI daripada perkara-perkara berikut :

 • Diambil bekerja di mana-mana tempat di Malaysia melainkan diluluskan oleh kerajaan.
 • Menyertai aktiviti yang dianggap sensitif kepada penduduk tempatan seperti aktiviti mubaligh atau politik.
 
KELEBIHAN-KELEBIHAN UNTUK PEMEGANG VISA MM2H
 

Visa 10 tahun
Pemohon-pemohon yang berjaya akan menerima visa 10 tahun yang membenarkan mereka keluar dan masuk ke dalam negara. Visa ini boleh diperbaharui pada akhir tempoh sah laku.

Pembelian Rumah
Adalah dimaklumkan bahawa pembelian hartanah bukanlah satu prasyarat bagi penyertaan di dalam program MM2H.Setiap rakyat asing boleh membeli beberapa hartanah tempatan di Malaysia, tertakluk kepada kadar minimum yang disediakan untuk rakyat asing dari negeri yang berlainan. Ianya bermula dari RM500,000 seunit untuk kebanyakan negeri, bermula dari 1 Januari 2010. Tanah juga merupakan hak negeri dan adalah penting untuk mengenalpasti undang-undang negeri sebelum membuat sebarang tindakan, sebagaimana harga belian minimum yang tidak sama di antara setiap negeri.

Kami menasihatkan agar anda membeli rumah yang telah dikeluarkan sijil boleh didiami, tetapi jika anda ingin membeli daripada pengusaha, pastikan ianya adalah organisasi yang dipercayai.

Pastikan juga peguam anda membuat pemeriksaan dengan pejabat tanah tempatan bagi memastikan anda mempunyai hak pemilikan ke atas hartanah yang anda beli. Keuntungan dibuat ke atas jualan hartanah ialah 5% ( Kutipan Cukai Hartanah).

Pendidikan
Di bawah program ini, pemohon dibenarkan untuk membawa bersama anak-anak mereka yang berumur 21 tahun ke bawah dan belum berkahwin sebagai tanggungan.

Anak-anak yang ingin meneruskan persekolahan di Malaysia perlu memohon Pas Pelajar dan perlu dilindungi insuran sepanjang tempoh mereka di bawah program ini.

Pembantu Rumah
Setiap pemohon dibenarkan untuk memohon seorang pembantu rumah tertakluk kepada garis panduan lazim Jabatan Imigresen Malaysia.

  Cukai
Pemohon-pemohon yang berjaya terikat dengan polisi, sistem dan peraturan pencukaian negara ini dan tidak mempunyai kelayakan pengecualian sebagai misi diplomatik di Malaysia.

Walau bagaimanapun, pengecualian cukai diberi kepada kiriman wang pencen ke Malaysia. Pemohon-pemohon perlu mendapatkan sokongan daripada pihak berkuasa negara asal mereka berkenaan jumlah pencen tahunan yang diperolehi. Satu salinan surat ini perlu disertakan di dalam permohonan mereka.

Pembelian Kereta
Setiap pemohon dibenarkan untuk membawa bersama kereta peribadi sendiri ATAU untuk membeli kereta buatan tempatan tanpa perlu membayar duti import, duti eksais dan cukai jualan. Permohonan untuk MENGIMPORT kereta daripada negara asal pemohon/kediaman terakhir mestilah dimajukan kepada Kementerian Kewangan dalam tempoh enam bulan dari tarikh sokongan pas lawatan sosial Malaysia Rumah Kedua Ku (MM2H). Syarat untuk sesuatu pengimportan sedemikian ialah pemohon MM2H mestilah merupakan pemilik kereta berkenaan sebelum mendapatkan visa MM2H, seperti yang dinyatakan di dalam dokumen pendaftaran kereta.

Setiap permohonan untuk MEMBELI kereta keluaran baru yang di buat atau di pasang di Malaysia mesti dimajukan kepada Kementerian Kewangan dalam tempoh masa setahun dari tarikh sokongan pas lawatan sosial Malaysia Rumah Kedua Ku (MM2H).
 
Penafian :
Maklumat ini dipetik daripada laman web kerajaan dan mungkin bukan yang terkini. Untuk maklumat lanjut,
sila layari http://www.mm2h.gov.my