Plan pembangunan komprehensif

Pelan Pembangunan Komprehensif (RPM) untuk Iskandar Malaysia menyediakan pembangunan sosioekonomi yang holistik dan mampan, dengan penekanan untuk menghasilkan iklim pelaburan sihat yang menarik minat pelabur tempatan dan pelabur asing.

 
Berikut adalah rangka kerja strategik Iskandar Malaysia di bawah RPM :

1. Wawasan: Pembangunan sebuah Metropolis yang Kukuh,
   Mampan di peringkat Antarabangsa
2. Asas-asas berdasarkan kepada
    a. Pembinaan Bangsa
    b. Penciptaan nilai dan pertumbuhan
    c. Pengagihan adil dan saksama di antara Pemegang Saham
3. Lima tunggak strategik utama
    a. Kedudukan Bingkai Antarabangsa
    b. Membina infrastruktur yang ringan dan berat
    c. Pelaburan dalam projek-projek pemangkin
    d. Menyediakan institusi rangka kerja yang kukuh
        dan mencipta kuasa peraturan.
    e. Memastikan ekuiti sosioekonomi dan belian semula
        daripada penduduk tempatan

RPM terbahagi kepada tujuh belas bab, dalam dua seksyen utama.

Seksyen A: Rangka Kerja untuk Pembangunan Komprehensif
Mengandungi lima bab. Dua bab pertama di dalam Bahagian 1 adalah meliputi seksyen latar belakang dan konteks (Bab 1) , wawasan dan objektif-objektif pembangunan Iskandar Malaysia (bab 2). Tiga bab yang seterusnya di dalam bahagian 2 adalah, garis panduan strategi-strategi pembangunan dari sudut pandangan pembangunan fizikal (Bab 3), pembangunan ekonomi (Bab 4) dan pembangunan sosial (Bab 5). Tema melengkung seksyen ini ialah untuk menghubungkan saling berkaitan di antara tiga pendekatan pembangunan utama - fizikal, ekonomi dan sosial - kepada rangka kerja pembangunan komprehensif yang holistik, yang menjadi matlamat pelan tersebut.

Seksyen B: Perancangan dan Pelaksanaan
Bab-bab terbahagi kepada lima bahagian. Seksyen tersebut menyediakan rangka kerja pembangunan dan strategi-strategi yang telah dibincangkan dalam Seksyen A dan menumpukan kepada “bagaimana untuk” merealisasikan garis panduan strategi di dalam seksyen yang terdahulu. Perancangan spesifik dan inisiatif pembangunan adalah dikemukakan dengan satu penekanan terhadap sesuatu perkara tindakan yang khusus. Setiap lima bahagian itu mewakili multi cabang dan pendekatan holistik terhadap pembangunan Iskandar Malaysia, berkaitan peraturan, rangka kerja institusi dan undang-undang (Bahagian 1, Bab 6), inisiatif pembangunan sosial dan holistik (Bahagian 2, Bab 7 dan 8), inisiatif perancangan fizikal (Bahagian 3, Bab 9-13), inisiatif pembangunan infrastruktur (Bahagian 4, Bab 14-16) dan inisiatif pembangunan komersial (Bahagian 5, Bab 17).

RPM juga menggabungkan sistem penyampaian yang berkesan, menterjemahkan rancangan menjadi realiti. Secara khususnya, RPM menggabungkan penekanan yang diberikan di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan, di mana peruntukan khas telah dibuat dan RM4.3 bilion diperuntukkan untuk Iskandar Malaysia sahaja. 

Iskandar Malaysia meliputi kawasan seluas 2,217 km persegi, menjadikannya projek pembangunan tunggal terbesar yang akan dilaksanakan di rantau ini. Dijangkakan akan meliputi Logistik segi tiga Lapangan Terbang Senai ke Utara, Pelabuhan Tanjung Pelepas (Selatan barat) dan Pelabuhan Johor di Pasir Gudang (Selatan timur), kawasan tersebut bersambung melalui Laluan Utara-Selatan, jalan raya dan rel yang disambungkan ke Singapura, serta rangkaian-rangkaian udara dan laut disambungkan ke Indonesia dan wilayah. Lokasinya yang strategik dan berhampiran dengan beberapa ekonomi terpenting dan maju di dunia adalah satu  faktor perbezaan untuk pembangunan. 

RPM juga menggariskan pendekatan untuk meminimakan risiko-risiko utama yang telah menghalang pembangunan serantau pada masa lalu, termasuklah pembangunan tidak teratur dan duplikasi, nilai penawanan swasta yang berlebihan dan ketidakpentingan potensi penduduk tempatan. 

Iskandar Malaysia adalah satu pembangunan lestari yang diambilkira untuk keperluan-keperluan langsung dan tidak langsung semua pemegang saham. Ia akan meningkatkan kualiti kehidupan komuniti, tanpa ada kompromi terhadap persekitaran tempatan dan ekologi. Berhubung dengan perkara ini, RPM telah memberi penekanan besar dalam menggabungkan pelan untuk memastikan alam semulajadi Selatan Johor dan tanah lembab Selatan Johor yang unik iaitu kaya dengan bakau dan mudflat pasang surut, dikekalkan.

 
Sekarang Pelan Pembangunan Komprehensif Iskandar Malaysia sudah boleh di muat turun.
 
Muat Turun Pelan Pembangunan Komprehensif sepenuhnya
Berikut adalah bab penyenaraian individu untuk Pelan Pembangunan Komprehensif:
 

SEKSYEN A
Rangka Kerja Pembangunan Komprehensif

Bahagian 1: Latar Belakang Dan Objektif-objektif
1. Latar Belakang Dan Konteks
2. Wawasan Dan Objektif

Bahagian 2: Strategi Pembangunan
3. . Strategi Pembangunan Fizikal
4. Strategi Pembangunan Ekonomi
5. Strategi Pembangunan Sosial

LAMPIRAN
I. Senarai Jadual Dan Rajah
II. Singkatan Dan Akronim
III. Glosari Istilah

SEKSYEN B
Perancangan Dan Pelaksanaan

Bahagian 1: Regulatori Dan Rangka Kerja Pentadbiran
6.  Peraturan, Institusi Inisiatif Dan Undang-Undang

Bahagian 2: Pembangunan Sosial Dan Holistik
7.  Komuniti yang sesuai didiami
8.  Inisiatif Pembangunan Sosial

Bahagian 3: Inisiatif Perancangan Fizikal
9.  Pelan Pembangunan Fizikal
10.  Perbandaran Selatan Johor
11.  Persekitaran Semula Jadi Yang Hijau
12.  The Zon Pantai
13.  Pusat Bandar Johor Bahru

Bahagian 4: Inisiatif Pembangunan Infrastruktur
14.  Prasarana Bandar
15.  Sistem Rangkaian Urban
16.  Pembangunan Berorientasikan Persinggahan

Bahagian 5: Inisiatif Pembangunan Komersial
17.  Inisiatif Pembangunan Komersial

Get Adobe Flash Player Now!
Anda perlu ada Adobe Flash Player untuk melihat kandungan ini. Adobe Flash Player diagihkan oleh Adobe Systems Incorporated secara percuma.