FAQs

1.

Apakah Iskandar Malaysia (ISKANDAR)?
Iskandar adalah koridor pembangunan selatan baru di johor yang telah dikenalpasti sebagai salah satu pembangunan pemangkin yang akan merangsang pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Iskandar meliputi 221,634 hektar (2,217 km persegi) kawasan tanah selatan- sebahagian daripada Johor. Wilayah pembangunan merangkumi kawasan lebih kurang 3 kali saiz Singapura dan 2 kali saiz Hong Kong. Iskandar meliputi seluruh daerah Johor Bahru (termasuk daerah dalam pulau), Mukim Jeram Batu, Mukim Sungai Karang, Mukim Serkat dan Kukup Island dalam Mukim Ayer Masin, semua dalam daerah Pontian.

2.

Siapakah IRDA?
IRDA ialah Pusat badan berkanun ditubuhkan di bawah Iskandar Regional Development Authority Act 2007.

Objektif utama IRDA ialah untuk merealisasikan wawasan membangun Iskandar menjadi sebuah metropolis yang kuat dan mampan di kedudukan antarabangsa. Oleh sebab itu, tumpuan utama IRDA dan peranan-peranannya ialah:

 • Wujud dasar-dasar, arahan-arahan dan strategi-strategi yang mempunyai kesan langsung pada aktiviti-aktiviti pembangunan dalam Iskandar
 • Prestasi aktiviti-aktiviti yang dijalankan selaras oleh entiti-entiti Kerajaan dalam Iskandar
 • Mempromosi, merangsang dan memudahkan projek pembangunan dalam Iskandar.
 • Bertindak sebagai "one-stop centre" untuk menghadapi pelabur-pelabur dan memberikan respons kepada keperluan para pelabur dalam satu keadaan yang baik dan pada masa yang tepat.
3. Apakah kunci mempromosikan sektor di Iskandar Malaysia?

Enam servis berpangkalan sektor pernah dikenalpasti sebagai tiang-tiang baru memperkuatkan sektor-sektor ekonomi di rantau ini. Ini akan menyokong pencapaian pertumbuhan jangka panjang lebih besar dan kestabilan untuk ekonomi Iskandar. Enam disasarkan berasaskan perkhidmatan sektor (sebagai dikenal pasti dalam Pelan Pembangunan Komprehensif) ialah seperti berikut:

 • kreatif
 • pendidikan
 • penasihat kewangan dan berunding
 • penjagaan kesihatan
 • logistik
 • pelancongan

Daya usaha syarikat aktiviti yang berkelayakan dalam sektor di atas dengan Iskandar akan layak untuk memohon untuk IDR-status.

4. Apakah Syarikat IDR-Status?

Syarikat IDR-status ialah satu syarikat diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 dan diluluskan oleh MOF serta pemastautin Malaysia yang layak menjalankan satu ruas makbul dalam Iskandar untuk pelanggan yang terletak dalam ruas makbul dan di luar Malaysia atau seluruhnya untuk pelanggan-pelanggan di luar Malaysia.

Kelayakan aktiviti berkaitan untuk 6 kategori perkhidmatan berpangkalan sektor seperti berikut:

 • kreatif
 • pendidikan
 • penasihat kewangan dan jururunding
 • kesihatan
 • logistik
 • pelancongan
5. Apakah faedah-faedah Syarikat IDR-status?

Tertakluk kepada pra-keperluan perlaksanaan kriteria bersyarat oleh IRDA, syarikat IDR-status akan menikmati:

 • Pengecualian dari dikuasai jawatankuasa pelaburan asing
 • Kelonggaran-kelonggaran di bawah menguasai pentadbiran pertukaran asing seperti berikut:
  • membuat dan menerima pembayaran dalam mata wang asing dengan penduduk.
  • meminjam mana-mana jumlah mata wang asing dari lesen ‘onshore’ dan bukan pemastautin
  • melabur pelbagai amaun dalam aset mata wang asing ‘onshore’ dan ‘offshore’; dan
 • mengekalkan eksport dengan meneruskan ‘offshore’
 • Pekerjaan berkaitan ilmu pengetahuan luar tidak terbatas bagi para pekerja
 • Kelayakan untuk insentif cukai
6. Apakah insentif cukai yang boleh di dapati di Syarikat IDR-status?

Insentif cukai tersebut merupakan:

 • Pengecualian dari cukai pendapatan syarikat untuk satu tempoh 10 tahun dalam penghormatan pendapatan statutori berasal daripada kegiatan yang layak dijalankan dalam ruas makbul untuk pelanggan yang terletak dalam ruas makbul dan luar Malaysia atau seluruhnya untuk pelanggan luar Malaysia. Aktiviti sedemikian harus diperdagangkan pada atau sebelum 31 Disember 2015; dan
 • Pengecualian dari peruntukan-peruntukan cukai tertahan pada pembayaran royalti dan bayaran perkhidmatan kepada bukan pemastautin untuk satu tempoh 10 tahun dari permulaan operasi.
7. Bolehkah syarikat-syarikat lain dalam Iskandar (tidak berkaitan dengan Syarikat IDR-status) yang tidak menjalankan mana-mana daripada aktiviti berkelayakan mengikuti insentif cukai?

Ya, Syarikat-syarikat sedemikian boleh memohon untuk insentif cukai sedia ada yang kini boleh didapati tertakluk kepada perlaksanaan bersyarat kriteria pra-keperluan.Sila lawat laman web MIDA di www.mida.gov.my untuk maklumat lanjut.

8. Bolehkah majikan mengupah orang luar negeri / pegawai pemaju asing?

Ya, mereka boleh untuk mengambil orang luar negeri / pegawai-pegawai asing dengan kemudahan relatif di mana pekerja-pekerja sedemikian adalah diperlukan. Untuk syarikat IDR-status, meluluskan pemaju-pemaju dan meluluskan pengurus kemajuan, mereka secara bebas dibenarkan menggaji pekerja-pekerja asing.

9. Bagi pekerja-pekerja asing berkelulusan yang bekerja untuk nod (Medini) insentif syarikat yang telah diluluskan, adakah mereka menikmati sebarang insentif?

Ya, setiap pekerja asing berkelulusan yang bekerja dengan operasi syarikat yang diluluskan dalam nod (Medini), adalah layak untuk memohon sebuah kereta bebas cukai (mengimport atau membeli di Malaysia) untuk kegunaan peribadi.

Sebagai seorang pekerja berkelulusan yang bekerja dan tinggal di Iskandar Malaysia, dia juga layak untuk memohon kadar skim cukai 15% bagi pekerja berkelulusan di Iskandar Malaysia, tertakluk kepada terma dan syarat.

10. Adakah rakyat asing / pekerja asing yang bekerja di Iskandar boleh menikmati mana-mana insentif cukai pendapatan?

Tidak, mereka tidak boleh menikmati mana-mana insentif-insentif cukai pendapatan khas / pengecualian. Individu ini akan tertakluk kepada undang-undang cukai pendapatan umum.

11. Apakah dasar kerajaan bagi rakyat asing yang bekerja di Malaysia?

Agenda utama nasional ialah pembangunan dan latihan satu tenaga kerja mahir dan mampu di kalangan rakyat Malaysia, Kerajaan mengiktiraf dalam beberapa contoh-contoh ialah, kepakaran asing dan buruh diperlukan. Bagaimanapun, penduduk asing yang bekerja di Malaysia boleh mendapat kelayakan sekiranya menepati kriteria bersyarat pra-keperluan seperti kelayakan pekerja asing tersebut, profil majikan dan sektor/industri. Tiada sekatan akan dikenakan ke atas syarikat IDR-status untuk meluluskan pemaju-pemaju atau meluluskan pengurus kemajuan terhadap pengambilan pekerja-pekerja luar negeri.

12. Apakah kelulusan yang diperlukan untuk orang asing/luar negeri yang ingin bekerja di Malaysia?

Semua rakyat asing terlebih dahulu perlu mendapatkan permit atau kelulusan dari Jabatan Imigresen Malaysia. Jenis permit yang di kehendaki bergantung mana-mana kepada 3 kategori di bawah:

 • Kakitangan pegawai asing, siapa yang memerlukan Pas Pekerjaan.
 • Pekerja asing tidak mahir / Pekerja separuh mahir, yang memerlukan satu pas lawatan (kerja sementara); dan
 • Pekerja asing mahir, yang memerlukan satu pas lawatan (profesional)

Permit atau pas akan diperolehi sebelum masing-masing datang ke Malaysia. Keterangan lanjut boleh layari di http://www.imi.gov.my.

13.

Bolehkah warga asing bekerja untuk jangka masa pendek?
Artis, mubaligh, pakar atau sukarelawan adalah dibenarkan bekerja untuk jangka masa pendek selepas mempunyai Pas Lawatan (Professional). Kesahihan Pas Lawatan (Professional) berbeza tetapi di bawah keadaan normal, ia tidak akan melebihi 12 bulan. Pemohon mesti menjadi luar Malaysia apabila permohonan dibuat.

Kemasukan hanya akan dibenarkan atas kelulusan pas.

14. Saya mempunyai pelawat-pelawat asing yang akan tiba di Malaysia untuk mesyuarat-mesyuarat. Adakah mereka perlu memohon untuk Pas Pelawat?

Pelawat-pelawat asing yang memasuki negara itu dengan satu pasport yang sah dan visa boleh mendapatkan Pas Lawatan (Business) yang dikeluarkan semata-mata untuk satu tujuan sosial dan / atau lawatan perniagaan seperti:

 • Pemilik dan wakil syarikat yang memasuki Malaysia untuk menghadiri mesyuarat syarikat atau seminar, untuk memeriksa akaun syarikat atau untuk memastikan perjalanan yang lancar bagi syarikat
 • Pelabur-pelabur atau ahli-ahli perniagaan yang memasuki untuk mengikuti peluang-peluang perniagaan dan potensi pelaburan.
 • Wakil-wakil syarikat asing yang memasuki Malaysia bagi tujuan memperkenalkan barangan untuk pengeluaran di Malaysia, tetapi tidak menceburi jualan langsung atau taburan
 • Pemilik harta yang memasuki Malaysia untuk tujuan berunding, menjual atau ciri-ciri pajak.
 • Pemberita asing dari agensi-agensi media massa yang memasuki Malaysia bagi membuat liputan mengenai mana-mana peristiwa atau kejadian yang berlaku di Malaysia
 • Peserta-peserta dalam acara sukan

Satu pas lawatan (Social) tidak boleh digunakan untuk pekerjaan.

15. Apakah Prosedur Imigresen untuk pengembaraan dan dari Singapura?

Prosedur perjalanan dan syarat-syarat imigresen kini tidak berubah. Bagaimanapun, Kerajaan Malaysia dan Singapura pada masa ini menjalankan prosedur imigresen yang mudah.

16. Adakah Iskandar merupakan zon bebas cukai?

Pada keseluruhannya, Iskandar bukan zon bebas cukai. Bagaimanapun, terdapat kawasan tertentu dalam Iskandar yang telah diberi status zon bebas.

17. Adakah rakyat Malaysia berhak beroperasai dalam Iskandar?

Ya, Iskandar terbuka untuk semua rakyat Malaysia. Untuk melayakkan IDR-status, rakyat Malaysia yang memiliki syarikat perlu terlakluk pada kriteria yang sama seperti mana pihak lain.

18. Adakah bumiputra memerlukan 30% ekuiti untuk syarikat IDR-status?

Tidak, syarikat IDR-status tidak memerlukan 30% ekuiti Bumiputra.

19. Apakah yang seharusnya dilakukan sekiranya sebuah syarikat ingin memohon IDR-status?

Segala pertanyaaan boleh terus diajukan kepada IRDA dengan menghantar email kepada enquiries@irda.com.my

20. Adakah ada peraturan berbeza untuk pemerbadanan syarikat-syarikat dalam Iskandar, atau undang-undang di bawah akta syarikat memohon 1965?

Akta Syarikat 1965 dan semua prosedur adalah sama dan digunakan atas semua syarikat operasi dalam Iskandar. Tiada pemerbadanan khas untuk mengikuti syarikat IDR-status.

21. Adakah syarikat IDR-status meluluskan pemaju dan meluluskan pengurus kemajuan atau syarikat-syarikat lain yang beroperasi di Iskandar dikehendaki mengikuti insentif cukai bagi fail penyata cukai?

Ya, sistem pentadbiran cukai untuk semua syarikat yang beroperasi di Iskandar adalah sama sebagaimana untuk semua syarikat-syarikat lain yang beroperasi di luar Iskandar.

22. Sekiranya saya mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan dengan Iskandar, siapa yang perlu saya hubungi?

Sila hubungi:

Ibu pejabat:
#G-01, Block B,
Danga Bay, Jalan Skudai,
80200 Johor Bahru, Johor
Malaysia.
T +607 233 3000
F +607 233 3001

Pejabat Satelit
Suite 5-3, 5th Floor, Block 3B,
Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5,
50470 Kuala Lumpur, Malaysia.
T +603 2260 6777
F +603 2260 7999